امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

اتصال به زمين

دستورالعمل نصب ميله اتصال زمين

– مقدمه

– انواع روشهاي متداول اجراي سيستم زمين در شبكه هاي فشار ضعيف در ايران

– نقاطي از سيستمهاي جريان متناوب كه بايد زمين شوند

– محلهاي انجام اتصال زمين در شبكه فشار ضعيف

– زمين كردن مهارهاي پايه

– ساختار هادي زمين

– دستورالعمل نصب ميله ارت جهت اتصال زمين

– نكات مهم در خصوص اتصال زمين

مقدمه

هدف از تدوين اين دستورالعمل ، ايجاد ايمني و حفاظت در برابر آثار اختلاف پتانسيل الكتريكي
تا جائيكه مربوط به اتصال زمين است ، براي افراد در هنگام نصب و بهره‌برداري از تأسيسات و شبكه‌هاي توزيع برق است كه شامل عمليات سرويس و تعميرات نيز مي‌باشد.

بطور كلي اتصال زمين به دو دليل بكار برده مي‌شود:

1- حفظ عايقبندي و حصول اطمينان از عملكرد صحيح تجهيزات الكتريكي ، محدود كردن اضافه ولتاژها و كمك به عملكرد صحيح تجهيزات حفاظتي با قطع مدارهاي معيوب (ديدگاه عملياتي).

2- ايجاد ايمني از يكسو براي افرادي كه بنا به وظيفه شغلي در تماس با تجهيزات الكتريكي قرار دارند و از سوي ديگر براي مشتركين و همچنين محدود كردن خطر آتش سوزي ، از طريق قطع سريع مدار معيوب (ديدگاه ايمني يا حفاظتي)

انواع روشهاي متداول اجراي سيستم زمين در شبكه هاي فشار ضعيف در ايران

TN ، كه مي­تواند به سه صورت مختلف موجود باشد:

1) TN-S كه در آن ، در سراسر سيستم ، بدنه­هاي هادي از طريق يك هادي مجزا (PE) به نقطه خنثي (N) در مبدأ سيستم وصل مي­شود.

2) TN-C

geesu.blogfa.com
اشتراک گذاری