آیین نامه اخلاقی مهندسی IEEE

0
3322

ما اعضای IEEE, با دانستن اهمیت تکنولوژی خود در تاثیرگذاری بر کیفیت زندگی در سراسر جهان, و با قبول تعهد شخصی نسبت به حرفه خود, اعضای آن و جوامعی که به آنها خدمت می کنیم, بدین وسیله خود را به عالیترین رفتار اخلاقی و حرفه ای ملزم می دانیم و می پذیریم که:
  • در اتخاذ تصمیمهای مهندسی مطابق با ایمنی , سلامت ,و رفاه عموم مسئولیت قبول کنیم و عواملی راکه ممکن است جامعه یا محیط را به خطر بیفکند فوراً مرتفع کنیم


  •  هر جا که ممکن باشد از تعارض واقعی یا فرضی منافع اجتناب کنیم و در صورت وجود چنین تعارضی مانع تاثیر آن بر طرفهای ذیربط شویم.


  • در بیان ادعاها یا برآوردها , بر اساس داده های موجود , صادق و واقع بین باشیم.


  • ارتشاء را در تمام شکلهایش نفی کنیم.


  • فهم تکنولوژی , کاربرد ضروری آن و پیامدهای بالقوه اش را بهبود ببخشیم.


  • صلاحیت فنی خود را پاس داریم و ارتقاء دهیم و صرفاً در صورت احزار تعلیمات یا تجارب , یا پس از رفع محدودیتهای مقتضی , وظایف تکنولوژی را بر عهده بگیریم.


  • جویا , پذیرا و ارائه کننده نقد صادقانه از کار فنی باشیم , خطاها را بپذیریم و اصلاح کنیم , و برای نقش دیگران اعتبار شایسته قایل شویم.


  • با همه , صرف نظر از عواملی چون نژاد , مذهب , جنسیت , معلولیت , سن وسال , یا ملیت , با عدالت رفتار کنیم.


  • از لطمه زدن به دیگران , اموال , شهرت و آبرو , یا اشتغال آنها با اقدامهای کاذب یا بدخواهانه خودداری کنیم.


  •  به همتایان و همکاران در رشد حرفه ای آنها یاری برسانیم و از آنها در پیروی از این آیین نامه اخلاقی حمایت کنیم.

مصوب هئیت مدیره IEEE
اوت ۱۹۹۰