امروز برابر است با :24 فروردین 1403

آيين نامه اخلاقی مهندسی IEEE

ما اعضای IEEE, با دانستن اهميت تکنولوژی خود در تاثيرگذاری بر کيفيت زندگی در سراسر جهان, و با قبول تعهد شخصی نسبت به حرفه خود, اعضای آن و جوامعی که به آنها خدمت می کنيم, بدين وسيله خود را به عاليترين رفتار اخلاقی و حرفه ای ملزم می دانيم و می پذيريم که:
  • در اتخاذ تصميمهای مهندسی مطابق با ايمنی , سلامت ,و رفاه عموم مسئوليت قبول کنيم و عواملی راکه ممکن است جامعه يا محيط را به خطر بيفکند فوراً مرتفع کنيم


  •  هر جا که ممکن باشد از تعارض واقعی يا فرضی منافع اجتناب کنيم و در صورت وجود چنين تعارضی مانع تاثير آن بر طرفهای ذيربط شويم.


  • در بيان ادعاها يا برآوردها , بر اساس داده های موجود , صادق و واقع بين باشيم.


  • ارتشاء را در تمام شکلهايش نفی کنيم.


  • فهم تکنولوژی , کاربرد ضروری آن و پيامدهای بالقوه اش را بهبود ببخشيم.


  • صلاحيت فنی خود را پاس داريم و ارتقاء دهيم و صرفاً در صورت احزار تعليمات يا تجارب , يا پس از رفع محدوديتهای مقتضی , وظايف تکنولوژی را بر عهده بگيريم.


  • جويا , پذيرا و ارائه کننده نقد صادقانه از کار فنی باشيم , خطاها را بپذيريم و اصلاح کنيم , و برای نقش ديگران اعتبار شايسته قايل شويم.


  • با همه , صرف نظر از عواملی چون نژاد , مذهب , جنسيت , معلوليت , سن وسال , يا مليت , با عدالت رفتار کنيم.


  • از لطمه زدن به ديگران , اموال , شهرت و آبرو , يا اشتغال آنها با اقدامهای کاذب يا بدخواهانه خودداری کنيم.


  •  به همتايان و همکاران در رشد حرفه ای آنها ياری برسانيم و از آنها در پيروی از اين آيين نامه اخلاقی حمايت کنيم.

مصوب هئيت مديره IEEE
اوت 1990

اشتراک گذاری