امروز برابر است با :1 خرداد 1403

آموزش PROTEL 99SE – قسمت دوم

 MAIN TOOLBAR
 
 •  1)شیselect  شده را cut می کند.

 • 2)قسمت کپی شده را paste میکند.

 • 3)برای select قسمت مورد نظر .

 • 4)کلیه قسمتهای select شده روی صفحه را از حالتselect خارج می کند.

 • 5)جهتdrag کردن قسمت select شده استفاده می شود.

 • 6)برای اشکار کردن جعبه ترسیم.

 • 7)برای اشکار کردن جعبه wire.

   WIRING TOOLBAR


   • 1)برای رسمsheet symbol .

 • 2)برای قرار دادن sheet entery.

 • 3)برای قرار دادن port .

 • 4)معادل دستورwire (برای اوردن wire می توان رو صفحه راست کلیک کرده wire  را انتخاب می کنیم).

 • 5)جهت رسم bus .

 • 6)جهت رسم bus entery .

 • 7)جهت گذاشتنnet label   .

 


DRAWING TOOLBAR


    • 1)برای نوشتن متن یک خطی.

 • 2)برای نوشتن متن چند خطی.

 • 3)برای قرار دادن عکس مورد نظر در محل مورد نظر.

 • 4)معادل editpaste array می باشد.

  ایجاد فایل NET LIST


 برای ایجاد این فایل به مسیر designcreat netlist میرویم در پنجره باز شده گزینه output format برای تعیین اینست که مشخص کنیم فایل netlist جهت استفاده در چه نرم افزاری به کار میرود وتغییر سایر گزینه ها هم لزومی ندارد بعد از ok فایلnetlistایجاد می شود.از این فایل جهت رسم PCB استفاده میشود.


ایجاد نقشه های چند صفحه ای


 1)ابتدا یک فایل schematic که فایل مادر محسوب می شود و شامل مجموعه بلوکهایی از مدار اصلی است ایجاد می کنیم سپس از مسیر placesheet symbol جهت رسم بلوکها به تعداد مورد نیاز استفاده می کنیم.


2)برای تغییر مشخصات هر sheet symbol دوبار روی ان کلیک می کنیم و مهمترین مشخصه هر sheet symbol تعیین name ,file name می باشد که دلخواه می باشد منتها نباید symbol های موجود در فایل مادر nameیا file nameیکسان داشته باشند و file name باید پسوند .sch باشد.


 3)در مرحله بعد به کمک sheet entery از منوی place پورتهای ورودی یا خروجی یا هر دو را برای هر smbol در جهت های مورد نظر مشخص می کنیم سپس با دو بار کلیک روی هر sheet entery مشخصاتی از قبیل نام و ورودی یا خروجی بودن sheet entery و…را تعیین می کنیم.   4)حال باید به ازای هر sheet symbol یک فایل شماتیک با همان نام ایجاد کنیم برای راحتی کار در همان فایل مادر از منوی place گزینه creat sheet symbol را انتخاب و روی sheet مورد نظر کلیک می کنیم با این کار یک فایل شماتیک با همان نام sheet symbol مورد نظر ایجاد می شود حالا در فایل شماتیک ایجاد شده مدار مورد نظر را رسم و پورتهرا در نقاط مورد نظر قرار داده که باید از نوع ورودی یا خروجی بودن و نام با sheet symbol مورد نظر یکسان باشد.


  


 


  *** برای ایجاد netlist از نقشه های چند صفحه ای کافی است در فایل مادر از منوی design گزینه creat netlist را انتخاب کنیم. 


  *** وقتی در فایل مادر هستیم برای مشاهده مدار شماتیک مربوط به هر sheet symbol از منوی tools گزینه hierarchy downup را انتخاب و روی sheet symbolکه می خواهیم مدار شماتیک مربوط به ان را ببینیم کلیک کنیم(یا ازاستفاده کنیم).


 www.microworld.blogfa.com

اشتراک گذاری