Paradigm 41 switching systems

0
4289

کاربردهای سیستم پارادایم

 • مراکز تلفن محلی
 • مراکز متوالی و ترانزیت محلی ، مراکز ترانزیت و دروازه راه
 • سیستم های اتصال متقاطع دیجیتال
 • سیستمهای سوئیچ حلقه محلی بیسیم (WLL) و ارتباطات شخصی (PCS)
 • گره سرویس یا تجهیزات جانبی هوشمند برای شبکه های هوشمند پیشرفته
 • مراکز سانترال تلفن (PABX) ساختمانهای مشترکین یا هر گونه سیستمهای مختلط یا Centrex
 • مراکز مکالمه یا پردازش صوت
 • کنترل کامپیوتر های اصلی یا سایر کاربردها
 • متمرکز کننده های مشترکین
 • مبدلهای ترانک یا خطوط
 • ( مراکز سوئیچ سیار که در حال حاضر دردست طراحی و ساخت می باشند)


ترمینالهای اداره و مدیریت سیستم

مدیریت و پیکر بندی سیستم توسط ترمینالهائی با نرم افزار کاربر و واسط گرافیکی (GUI) انجام میشود. باین ترتیب مدیر سیستم قادر به پیکر بندی پورتها ، تخصیص امکانات و پایش فعالیتهای سیستم ، انجام نگهداری و ارائه صورتحساب و گزارش ترافیک خواهد بود. واسط گرافیکی بهره برداری را آسان نموده و ضمناً توانائی ارائه اطلاعات آنی و on-line را دارد. وسائل مزبور توسط یک ترمینال به تنهائی و یا چندین ترمینال مشترکاً انجام میشود.
با استفاده از تکنیکهای برنامه ریزی کارکردهای خاص هر کاربر مستقیماً به هر کدام از ترمینالهای مدیریتی مرتبط خواهد شد.

مشخصات فنی و ویژگیهای کلی

 

 • توانائیهای سیستم
  • پورتهای استاندارد که برای ترکیبهایمختلف خطوط ، ترانکهای آنالوگ یا دیجیتال و سایر واسطها از قبیل Pair Gain, STM1-16, ISDN و غیره قابل استفاده است.
  • پردازشگرهای قابل پیکر بندی کاربر ومودولهای ذخیره سازی ، پشتیبانی از پست صوتی و سایر سرویسها را امکان پذیرمی نماید.
  • ظرفیت مکالمه تا ترافیک BHCA 36 و یکارلانگ برای هر پورت امکان پذیر می باشد.
 • ساختار سیستم
  • شلفهای یکسان که هر کدام دارای ۲۷ عددPCB بوده و حداقل یک MCU و ۲۶ جا برای سایر PCB ها فراهم می نماید و هرشلف جمعاً ۵۱۲ پورت صوت و دیتا تامین میکند.
  • هر کابینت دارای گنجایش شش شلف و جمعاًظرفیت ۱۲۲۸۰۰ پورت را دارا می باشد.
  • ساختار شلف بگونه ایست که طبق نیاز مشترکمیتوان آن را نظم داد.

 • کنترل
  • کنترل با استفاده از مایکرو پروسسورهایکاملاً غیر متمرکز انجام میشود که هر گونه ظرفیتی از کم تا متوسط و تا۱۵۰۰۰ پورت را پوشش میدهد.
  • با استفاده از پیغام رسانی HDLC میتوانچندین MCU را بطریقی متصل نمود که ساختار سوئیچ به مراکز دورتر گسترش یابد.
  • CCSNO.7 منجمله ISUP و کلیه کارکردهایخدماتی از قبیل کنفرانس، دریافت و تولید تن و غیره توسط MCU انجام میشود.
 • تغذیه

   برق مصدفی سیستم بسیار پائین بوده و بطور توسطدر حد ۸/۰ وات برای هر پورت فعال و ۲/۰ وات برای پورت غیر فعال می باشد.ورودی از ۷۲- تا ۳۶- ولت DC قابل تغییر است.
   هر کدام از شلفها با دو عدد مولد DC/DC و زنگو بطریق hot standby تجهیز گردیده است. مبدلهای DC/DC در هر شلف کاملاًدوبله می باشند.
   CPU flash memory دارای پشتیبانی تغذیه بودهو باعث جلوگیری بارگیری مجدد پس از تعمیر و یا تعویض CPU میشود.

 • ابعاد فیزیکی
  ابعاد شلف و راک بشرح زیر می باشد:

  • ارتفاع ۵/۲۴ سانتیمتر
  • شلف عرض ۳۱ سانتیمتر
  • عمق ۵/۷۷ سانتیمتر
  • ارتفاع ۲۱۵ سانتیمتر
  • راک عرض ۵۹ سانتیمتر
  • عمق ۹۵ سانتیمتر

sargoleman.blogfa.com