یک پروگرامر ساده برای آی سی های میکروکنتر

0
2393

یک پروگرامر ساده برای آی سی های میکروکنترولر ۸۹s51- 89s52- 89s8252 در ادامه مطلب

شماتیک پروگرامر به صورت زیر است.

sprogramer sch

برنامه مربوط به پرگرامر :دانلود-۴۰kb.

.s programer

نمونه ی ساخته شده