معرفی چند دستگاه برای کنترل سرعت موتورهای AC

0
3774

 دستگاههای PSMC-DT-250A برای کنترل سرعت موتورهای AC آسنکرون(القائی) از نوع قفس سنجابی ویا سیم پیچی شده ساخته شده اند. این دستگاهها در توانهای مختلف از ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو وات موجود می باشند. دستگاههای PSMC-DT-250A دارای قابلیتهای متنوعی برای کاربردهای مختلف در صنعت می باشند. این دستگاهها قابل کنترل از راه دور بوده و می توانند به کامپیوتر یا PLC متصل شوند. همچنین با اتصال چندین دستگاه به هم امکان ایجاد شبکه بر اساس پروتکل RS485 وجود دارد. این دستگاهها می توانند بصورت مستقل و یا در سیستمهای کنترل و اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. سیستم کنترل این دستگاهها میکروپروسسوری بوده و تنظیم تمامی پارامترهای سیستمی دستگاه، بصورت نرم افزاری و از طریق پانل کنترل روی دستگاه انجام می گیرد

 این دستگاهها برای کنترل سرعت موتورهای AC آسنکرون قفس سنجابی و یا سیم پیچی شده ساخته شده اند. ( ساخت شرکت پرتو صنعت )

این دستگاهها قابل کنترل از راه دور بوده و می توانند به کامپیوتر یا PLC متصل شوند. همچنین با اتصال چندین دستگاه به هم امکان ایجاد شبکه بر اساس پروتکل RS485 وجود دارد. این دستگاهها می توانند بصورت مستقل و یا در سیستمهای کنترل و اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. سیستم کنترل این دستگاهها میکروپروسسوری بوده و تنظیم تمامی پارامترهای سیستمی دستگاه، بصورت نرم افزاری و از طریق پانل کنترل روی دستگاه انجام می گیرد.

  مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-RM

    این دستگاهها در توانهای مختلف از ۲٫۲ تا ۱۱ کیلو وات موجود می باشند. دستگاههای۲٫۲  ،۳  و ۴ کیلووات فاقد فن خنک کننده و دستگاههای ۵٫۵ ، ۷٫۵ و ۱۱ کیلووات دارای فن خنک کننده می باشند

مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-DM

    این دستگاهها در توانهای مختلف از ۳ تا ۱۱ کیلو وات موجود می باشند. دستگاههای ۳  و ۴ کیلووات فاقد فن خنک کننده و دستگاههای ۵٫۵ ، ۷٫۵ و ۱۱ کیلووات دارای فن خنک کننده می باشند

مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-DL

این دستگاهها در توانهای مختلف از ۱۵ تا  37کیلو وات موجود می باشند

 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-DT-250A

این دستگاهها در توانهای مختلف از ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو وات موجود می باشند