لیزردرمانی داخل وریدی

0
1516

بتازگی روشهای مختلف فتوهموتراپی شامل تاباندن اشعه لیزر و غیر لیزر( شامل incoherent monochromic, narrow band , broad band ) بطور گسترده ای در درمان پاتولوژیهای مختلف بکار می روند . خون بطور مستقیم از طریق داخل وریدی (قرمز ، UV ، نورآبی ) ویا ازطریق پوست ( قرمز و مادون قرمز) تحت تاثیر اشعه قرار میگیرد برخلاف لیزر درمانی موضعی اثرات درمانی فوتوهموتراپی از یک نقطه، باعث بهبودی سیستمیک شده و سیستمهای عروقی ، تنفسی ، ایمنی و دیگر سیستمهای بدن را تحت تاثیر قرار میدهد .

روش لیزردرمانی داخل وریدی HeNe (LBI) ازسال ۱۹۸۱ در شوروی و توسط E.N. Meshalkin و V.S Sergievskiy بصورت آزمایشی و بالینی شروع شد . این روش ابتدا برای درمان بیماریهای قلبی– عروقی بکار رفت . بعضی از مولفین گزارش کرده اند که گستره درمانی این روش بسیار وسیع بوده و باعث بهبود خصوصیا ت رولوژیک و میکروسیرکولاسیون خون شده و موجب طبیعی شد ن پارامترهای هورمونا ل ، ایمنی ، تولید مثل و بسیاری از سیستمهای دیگرمیشود .
لیزر HeNe (632.8 nm) بطور معمول در لیزر درمانی داخل وریدی (IV LBI) مورد استفاده قرار میگیرد . پارامترهای معمول در لیزردرمانی داخل وریدی شامل : قدرت خروجی از لایت گاید و ورودی به داخل خون از یک تا سه میلی وا ت برای مدت ۲۰ تا ۶۰ دقیقه . جلسات درمانی بصورت روزانه بوده و دوره درمان از ۳ تا۱۰ جلسه میباشد .
مشخص شده است که IV HeNe LBI پاسخ ایمنی را تحریک میکند ، ا ریتروژنز را فعال نموده و از دفرمیتی غشاء اریتروسیتها جلوگیری مینماید، دارای فعالیت آنتی هیپوکسیک وآنتی توکسیک سیستمیک درپروسه های مختلف پاتولوژیک ا ست . IV LBI بعنوا ن یک بیواستیمولاتور ، ضددرد ، ضد حساسیت ، immunocorrective ، آنتی توکسیک ، آ نتی هیپوکسیک ، ضد اسپاسم ، وازودیلا تیو ، آنتی آریتمیک ، انتی باکتریا ل ، ضد ا لتهاب و… مورداستفاده قرارمیگیرد .
IV LBI مکانیسمهای غیر اختصاصی ضد عفونت سیستم ایمنی را فعال میکند . تشدید فعا لیت باکتری سیدا ل سرم خون و سیستم کمپلمان ، کاهش میزا ن CRP و سطح مولکولها و توکسیسیته پلا سما ، افزا یش میزان IgA ,IgM,IgG در سرم خون ، همچنین کاهش سطح کمپلکسهای ایمنی در گردش از د یگر خوا ص این روش است . بعضی از مطالعات نشاندهنده افزایش فعالیت ایمنی سلولی بدنبا ل IV LBI هستند (N. F. Gamaleya et al., 1991) . بر اثر IV LBI فعالیت فاگوسیتیک ماکروفاژها بطور مشخص افزایش می یابد، غلظت میکروبها در اگزودای حفره شکم در بیماران دچار پریتونیت کاهش میابد، ایجاد ا لتهاب توسط بیماریها کاهش میابد، و میکروسیرکولاسیون مشخصا فعال میشود .
اثرات با لینی IV LBI بواسطه فعالیت immuno-corrective و از طریق طبیعی شدن ارتباطات بین سلولی با افزایش تعداد لمفوسیتهای T و افزایش میزان سلولهای ایمنی در خون ایجاد میشود . افزایش فعالیت لمفو.سیتهای B ، قدرتمند شدن پاسخ ایمنی ، کاهش میزان intoxication باعث بهبود حال عمومی بیمار میشود (V. S. Sergievsky et al., 1991)
IV LBI باعث بهبود خواص rheologic خون شده ، سیا لیت(fluidity) و عملکرد انتقال در خون را بالا میبرد. این پدیده با افزا یش سطح اکسیژن خون ، و نیز کاهش فشار دی اکسید کربن همراه ا ست. اختلا ف بالای فشار اکسیژن بین شریان و ورید بیان کننده این ا ست که هیپوکسی بافتی از بین رفته و اکسیژناسیون بهتری صورت می پذیرد. وا ین یعنی طبیعی شدن متابولیسم بافتی. احتمالا علت افزایش فعالیت ترانسپورت اکسیژن در IV LBI اثر برروی هموگلوبین در مراحل مختلف اکسیژنا سیون است. افزا یش میزان اکسیژن باعث بهبود متابولیسم بافت میشود. علاوه بر این اشعه لیزر سنتز ATP و تولید انرژی در سلولها را فعال میکند(A. S. Krjuk et al., 1986). IV LBI در کاردیولوژی دارای اثر ضد درد و افزایش مقاومت بیمار نسبت به تستهای تحمل فیزیکی (تست ورزش ) است.
ثابت شده است که IV LBI با کاهش فعالیت انعقادی پلاکتها و افزایش فعالیت فیبرینولیز باعث افزا یش جریان خون محیطی و اکسیژناسیون بافتی میشود. بهبود میکروسیرکولاسیون و مصرف بیشتر اکسیژن توسط بافت بواسطهIV LBI با اثر مثبت بر متابولیسم و بصورت افزایش اکسیداسیون ملکولهای حمل کننده انرژی شامل گلوکز ، پیروا ت ، و دیگر مواد ایجاد میشود.
بهبود سیستم میکروسیرکولاسیون همچنین بعلت وازودیلاتاسیون و تغییر در خوا ص rheologic خون در نتیجه کاهش ویسکوزیته ، کاهش فعالیت انعقادی گلبولهای قرمز ناشی از تغییر در خواص فیزیکی – شیمیایی ، بخصوص افزا یش شارژمنفی ، بوجود می اید. بالاخره فعالیت میکروسیرکولاسیون، باز بودن مویرگها و کلترا لها ، بهبود تغذیه بافتی ، طبیعی شدن فعالیت عصبی نیز حا صل میشود (N. N. Kapshidze et al., 1993) .
بعلت خواص ضد درد ،ا سپاسمولیتیک و سدا تیو تاباندن اشعه لیزر بر خون ، توصیه میشود IV LBI قبل از جراحی و نیز در مرحله بعد از عمل جراحی مورد استفاده قرار بگیرد.
انجام IV LBI در بیماران با گلومرولونفریت مزمن باعث کاهش مقاومت نسبت به درمان دارویی میشود (داروها شامل گلوکوکورتیکوییدها، سیتوستاتیکها، هیپوتنسیوها، و دیورتیکها)
IV LBI باعث افزا یش غلظت آ نتی بیوتیکها د رناحیه ملتهب میشود. این خاصیت بر اثر بهبود میکروسیرکولاسیون د رناحیه ملتهب و نیز طبیعی شدن مورفولوژی و فعالیت کلی با فت ایجاد میشود.
IV LBI با اثر بر پروسه های التهابی در ارگانهای ژنیتا ل داخلی ، برای فعال کردن جریان خون رحمی – جفتی و جلوگیری ا ز پاتولوژیهای حین زایمان ، در بیماریهای زنان و زایمان نیز کاربرد دارد. IV LBI تولید گونادوتروپینها را طبیعی میکند، میکروسیرکولاسیون را بهبود می بخشد، فشار اکسیژن را در خون و بافت بالا میبرد ، و پروسه های تکثیر و ترمیم را تسهیل مینماید.
بعلت اثرا ت عمومی و چند عاملی IV LBI و اثر مثبت آن روی کلیه بافتها و سیستمهای فعال بدن، واثرات بالینی در درمان بیماریهای مختلف ، بعضی از مولفین معتقدند که بهبود میکروسیرکولاسیون بعد از IV LBI روی تمام ساختمانهای سیستم اعصاب مرکزی تا ثیر میگذارد، و این تا ثیر بیشتر در هیپوتالاموس دیده میشود که این به خاطر زیاد بودن واسکولاریته هیپوتالاموس ا ست. مویرگهای هیپوتالاموس مشخصا نفوذ پذیری زیادی نسبت به پروتیینهای ماکرومولکول دارند که ا ین نفوذ پذیری با تابانیدن اشعه بر روی خون در هسته ساب تالامیک بیشتر میشود. بنابراین بنظر میرسد که IV LBI فعالیت هیپوتالاموس و تمامی سیتم لیمبیک را افزایش میدهد، و نتیجه آ ن افزایش عملکرد انرژتیک، متابولیسم ، سیستم ایمنی ، پاسخهای نباتی ، و تطابق ارگانیسم ا ست.

bselectron.mihanblog.com