شبکه های انتن

0
2022

آنتن های دو قطبی هلوگراف (داری ساختار موجی) به عنوان تکنولوژی جایگزین آنتن های reflector و آنتن های آرایه فاز میکرواستریپ برای استفاده در باند K4 (260Hz-40Hz) مطرح شده اند. این آنتن ها همزمان ازز مزایای تکنولوژی چاپی با برش عمودی کم (Low Profile Printed Technology) با یک تغذیه غیر محدود، برای اجتناب از تلفات زیادی که در تغذیه های آرایه فاز مرسوم وجود دارد، استفاده می کنند.

در این مقاله طراحی های یک لایه و در لایه متنوعی از این آنتنها توصیف شده اند. اندازه گیری ها نشان می دهند که در باند Ka کارایی آنتنهای هلوگراف با آنتنهای آرایه فاز پسیو با تغذیه های مرسوم میکرواستریپ قابل مقایسه است. با این حال این آنتنها در مقایسه با آرایه های فاز از پیچیدگی کمتری برخوردارند که باعث میشوند به عنوان گزینه مناسبی در ترمینال های ارزان قیمت LMCS و سیستم های مخابرات ماهواره ای مطرح شوند. (Local Multipoint Communication /Distribution Systems)

 دریافت مقاله

WWW.MEM.IR