سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی شبکه های توزیع

0
2632

سالهاست که انجام آزمایشات سنجش کیفیت عایقی روغن کلیدهای قدرت همچون اندازه گیری ولتاژ شکست عایقی و مقدار رطوبت به هنگام قرار دادن آنها در مدار یا پس از تعمیر به عنوان معیاری برای تأیید کیفیت روغن مورد استفاده قرار گرفته است. حتی در برخی شرکتهای برق چنین عملیاتی به صورت دوره ای و در طول عملکرد کلید نیز تکرار می شود. در چنین مواقعی اگر کیفیت روغن نامطلوب تشخیص داده شود، عملیاتی همچون اندازه گیری مقاومت کنتاکتها نیز متعاقبا انجام خواهد گرفت.
در سال ۱۹۹۶، TJ/H2b تحقیقاتی را برای ارائه یک روش جهت ردیابی عیوب خاصی در کلیدهای قدرت روغنی آغاز نمود. این تحقیقات در سال ۱۹۹۸ به نتیجه رسید و حاصل آن بعنوان "تجزیه و تحلیل روغن کلیدهای قدرت" یا  BOA (Breaker Oil Analysis) نامیده شد. در همین سال روش مذکور به صورت موفقیت آمیزی بر روی هزاران کلید در سیستمهای انتقال و توزیع آزمایش شد و منجر به کاهش هزینه های عملیات نگهداری غیر ضروری گردید.

روش سنتی سنجش کیفیت روغن (ASTM) و روش آمارگیری از ذرات
در روشهای رایج سنجش کیفیت روغن، کدهای تعیین وضعیت روغن با ارزیابی ارتباط میان داده های آزمایش تعیین می شدند. در روش BOA اطلاعاتی در خصوص مقدار ذغال تشکیل شده در روغن، فرسودگی کنتاکتها، فساد روغن و فرسودگی سیستم قطع (شامل ضربه گیر روغن و گاز، محفظه جرقه خاموش کن و …) بدست می آید. در روش BOA، پرسنل نگهداری به سرویسهای مورد نیاز، اجزایی که به انتهای عمر مفید خود رسیده اند و شرایط غیر طبیعی که عمر یا عملکرد کلید را تهدید می کنند پی خواهند برد.
در زیر مثالی برای مقایسه داده های به دست آمده در روشهای مختلف آزمایش روغن کلیدهای قدرت ارائه شده است.
الف – روش تجزیه و تحلیل گازهای محلول در روغن (BOA)
 

هیدروژن

۲۲۵۱ قسمت در میلیون

متان

۲۱۵۹ قسمت در میلیون

اتان

۸۸۷ قسمت در میلیون

اتیلن

۶۰۵۵ قسمت در میلیون

استیلن

۱۸۴۹۰ قست در میلیون

مونو اکسید کربن

۱۹۵۱ قسمت در میلیون

دی اکسید کربن

۴۷۵۸ قسمت در میلیون

نیتروژن

۷۷۴۸۵ قسمت در میلیون

اکسیژن

۱۹۳۹ قسمت در میلیون

  ب – روش آمارگیری از ذرات  

ذرات با اندازه ۵ تا ۱۵ میکرومتر

۱۳۸۰۲۵۰ عدد

ذرات با اندازه ۱۵ تا ۲۵ میکرومتر

۹۷۴۶۹۰ عدد

ذرات با اندازه ۲۵ تا ۵۰ میکرومتر

۴۳۷۱۰ عدد

ذرات با اندازه ۵۰ تا ۱۰۰ میکرومتر

۲۵۰ عدد

ذرات با اندازه بیشتر از ۱۰۰ میکرومتر

۳۰ عدد

ج- روش بررسی کیفیت روغن

رطوبت

۱۱۱ قسمت در میلیون

ولتاژ شکست عایقی

۲۳ کیلوولت بر میلیمتر

 بررسی  که مربوط به همان کلید است مشخص می سازد که :

دوره زمانی میان تعمیرات (سال)

 

۸

۷

۶

۵

۴

 

۸۴

۸۶

۸۸

۹۰

۹۲

۲%

درصد کلیدهایی که بر اساس کد شرایط نیازمند تعمیرات هستند

۷۶

۷۹

۸۲

۸۵

۸۸

۳%

۶۰

۶۵

۷۰

۷۵

۸۰

۵%

۴۴

۵۱

۵۸

۶۵

۷۲

۷%

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۱۰%

جدول (۱)

www.masaodsoltani.blogfa.com

·   قطعات سیستم قطع کننده عمدتا شل شده اند.

·  فرسودگی حرارتی در ضربه گیرهای روغن و گاز و نازلهای قوس زننده به طور تخمینی بیش از ۷۶% افزایش یافته است.

·   فرسودگی کنتاکتهای متحرک بیش از ۷۶% است.

·  ظواهر، اضافه حرارتی بیش از ۵۰% را نشان می دهند.

از اینرو باید تمامی کنتاکتها و سیستم قطع کننده را تعویض نمود و روغن جدیدی را درکلید جایگزین کرد.

نمونه گیریهای آماری در یک مجموعه آماری با جمعیت ۱۵۰۰۰ کلید قدرت که ۵۰% آنها کلیدهای توزیع و ۵۰% کلیدهای انتقال هستند نشان دهنده نتایج زیر است.

کد ۱ : ۶۹% ، کد ۲ : ۲۶% ، کد ۳ : ۳% ، کد ۴ : ۲% و کد ۴ : ۱ %

بطوریکه کد ۱ نشانگر وضعیت مطلوب کلید قدرت و کد ۴ نشانه بدترین شرایط ممکنه است از این رو به طور تخمینی می توان گفت که باید ۳% از کلیدها را سریعا سرویس نمود. جامعه آماری فوق یک جامعه نرمال است که می تواند مبنای سنجش سایر جوامع آماری قرار گیرد.

استفاده از روش BOA پیشنهاد کننده نوع دیگری از سیستم سرویس و نگهداری است که «سرویس و نگهداری مبتنی بر شرایط» نامیده می شود. چنین سیستم نگهداری در مقایسه با «سیستم نگهداری مبتنی بر فاصله زمانی» ممکن است منجر به کاهش هزینه نگهداری تا ۹۶% گردد. جدول (۱) مقدار کاهش در هزینه نگهداری را با توجه به تعداد واحدهای نیازمند به سرویس و نیز مدت زمان در نظر گرفته شده به عنوان فواصل دوره ای سرویس در روش سرویس و نگهداری مبتنی بر «فاصله زمانی» نشان می دهد.