اتصال به زمین

0
5374

دستورالعمل نصب میله اتصال زمین

– مقدمه

– انواع روشهای متداول اجرای سیستم زمین در شبکه های فشار ضعیف در ایران

– نقاطی از سیستمهای جریان متناوب که باید زمین شوند

– محلهای انجام اتصال زمین در شبکه فشار ضعیف

– زمین کردن مهارهای پایه

– ساختار هادی زمین

– دستورالعمل نصب میله ارت جهت اتصال زمین

– نکات مهم در خصوص اتصال زمین

مقدمه

هدف از تدوین این دستورالعمل ، ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر آثار اختلاف پتانسیل الکتریکی
تا جائیکه مربوط به اتصال زمین است ، برای افراد در هنگام نصب و بهره‌برداری از تأسیسات و شبکه‌های توزیع برق است که شامل عملیات سرویس و تعمیرات نیز می‌باشد.

بطور کلی اتصال زمین به دو دلیل بکار برده می‌شود:

۱- حفظ عایقبندی و حصول اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی ، محدود کردن اضافه ولتاژها و کمک به عملکرد صحیح تجهیزات حفاظتی با قطع مدارهای معیوب (دیدگاه عملیاتی).

۲- ایجاد ایمنی از یکسو برای افرادی که بنا به وظیفه شغلی در تماس با تجهیزات الکتریکی قرار دارند و از سوی دیگر برای مشترکین و همچنین محدود کردن خطر آتش سوزی ، از طریق قطع سریع مدار معیوب (دیدگاه ایمنی یا حفاظتی)

انواع روشهای متداول اجرای سیستم زمین در شبکه های فشار ضعیف در ایران

TN ، که می­تواند به سه صورت مختلف موجود باشد:

۱) TN-S که در آن ، در سراسر سیستم ، بدنه­های هادی از طریق یک هادی مجزا (PE) به نقطه خنثی (N) در مبدأ سیستم وصل می­شود.

۲) TN-C

geesu.blogfa.com